ارمغان بی بی صنوبر

ارمغان بی بی صنوبر

در تولید میوه خشک، انواع مغزهای خوراکی، عرقیات و سایر محصولات گیاهی، کیفیت بسیار اهمیت دارد. بنابراین بسیاری ار محققین تصمیم گرفتند در تولید محصولات خود از روش های نوین و علمی استفاده کنند. بنابراین عده ای از محققین دانشگاهی تصمیم گرفند تا تحقیقات فراوان  خود در زمینه فناوری پس از برداشت را در صنعت بکار برند.  شرکت تولیدی ارمغان بی بی صنوبر شامل یک دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، یک دانشیار داروسازی-فارماکوگنوزی، سه دانشجوی دکتری فناوری پس از برداشت، یک دکتری گیاهان دارویی، چهار دانشجوی کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی کشاورزی و صنایع غذایی می­باشد. برخی از تکنولوژی های مورد استفاده در این شرکت، در مقالات زیر تایید شده است.

About Armaghan BiBi Senobar Company

The quality of dried fruits, kernels, aromatic waters, and other herbal products is very important. Some researchers decided to produce products following novel and scientific methods. After a lot of researches on post-harvest technology, we ask to apply our knowledge in the industry. We design and manufacture some processing machines that keep or improve appearance, smell, microbial control, vitamin content, etc. Armaghan BiBi Senobar Co. includes two associate professors of biosystem engineering- post-harvest, one associate professor of Pharmacogenomics, three Ph.D. students of post-harvest technology, one Ph.D. student of medical plants, and four master science and bachelor science of agricultural engineering and food science. Some related papers mentioned blew.

مقاله 2
مقاله 1
مقاله 5
مقاله 9
مقاله 8
مقاله 7
مقاله 12
مقاله 11
مقاله 10